PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA


Przygotowanie młodzieży uczącej się

Do sakramentu bierzmowania przygotowuje się młodzież uczęszczająca do klasy III gimnazjum. Młodzież uczestniczy w Mszy św. niedzielnej o godz. 18.00 a następnie po Mszy św. w spotkaniu, które trwa ok 1,5h. W trakcie przygotowania odbywają się także 3 spotkania dla rodziców młodzieży.

 

Spotkanie organizacyjne dla młodzieży chcącęj przygotować się do sakramentu bierzmowania i ich rodziców odbędzie się w niedzielę 26.11.2017 r. po Mszy św. wieczornej w kościele.

 

 

 

Harmonogram spotkań w roku szkolnym 2016 / 2017

/Msza św. o godz. 18.00 oraz spotkanie po Mszy św. /ok. 1,5h/

 

Spotkania formacyjne dla młodzieży:

 

11.12.2016; 15.01.2017; 5.02;5.03; 26.03; 9.04; 7.05; 21.05; 11.06; 17.09; 1.10.

 

Spotkania formacyjne dla rodziców: 15.01; 7.05; 1.10.2017

 

Spotkanie młodzieży z Biskupem: 8.04.2017 /sobota/ Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie

 

21.10.2017 godz. 11.30 nabożeństwo pokutne i spowiedź dla młodzieży i rodziców

po zakończeniu spowiedzi /ok. godz. 12.20/ próba przed uroczystością dla młodzieży i świadków

 

Termin bierzmowania: 22.10.2017 r. /niedziela/ godz. 18.00 - J.E. Bp Michał Janocha

 

Za całość przygotowania do sakramentu bierzmowania odpowiedzialny jest ks. Tomasz.

 

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA OBEJMUJE PRZEDE WSZYSTKIM MŁODZIEŻ NALEŻĄCĄ DO PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W PIASTOWIE.

MŁODZIEŻ Z INNYCH PARAFII PRZYJMOWANA BĘDZIE TYLKO W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH.

 

 

Kandydaci do bierzmowania mają obowiązek uczestniczyć we Mszy św. w niedzielę i nakazane uroczystości, Triduum Paschalnym, rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych, min. 3 nabożeństwach Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście, min. 5 razy w Roratach, min. 1 raz w Gorzkich Żalach, min. 2 razy w wieczorze uwielbienia. Uczestnictwo potwierdzają podpisem w indeksie. Kandydaci do sakramentu bierzmowania zobowiązani są także do comiesięcznej spowiedzi potwierdzonej w indeksie.

Każdy kandydat do sakramentu bierzmowania zobowiązany jest do udziału w 2 spotkaniach: po 1 w grupach: OAZA i KSM. Z obowiązku tego zwolnione są osoby, które na stałe należą do grup parafialnych.

Kandydaci na pierwszym spotkaniu otrzymają zeszyty ćwiczeń, któ©e stanowią pomoc do codziennej modlitwy. Zobowiązani są do systematycznego korzystania i wypełniania ich.

 

!!! NIEZALICZENIE MODLITW, DIALOGU I EGZAMINÓW, ZGUBIENIE INDEKSU, SKUTKUJE NIEDOPUSZCZENIEM DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA. !!!

 

Dokumenty:

1. Karta zgłoszenia - złożona najpóźniej do 27.09.2015 r.

2. Świadectwo chrztu św. - dotyczy osób, które przyjęły chrzest w innej parafii, dostarczone do 15.11.2015 r.;

3. Opinia katechety - dostarczona do 15.11.2015, która powinna zawierać m.in. następujące informacje:

  • czy uczeń uczestniczy w lekcjach religii;
  • jakie jest jego zaangażowanie w lekcje;
  • czy uczeń uczestniczył w zajęciach religii w zakresie całej szkoły gimnazjalnej, czy nie;
  • z jaką oceną uczeń zakończył katechezę w II klasie gimnazjum;
  • czy uczeń posiada jakieś szczególne umiejętności, pomocne w przygotowaniu.

Wykaz modlitw

Wykaz modlitw do zaliczenia przed dopuszczeniem do sakramentu bierzmowania.

DEKALOG Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
PRZYKAZANIE MIŁOŚCI

 Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

PRZYKAZANIA KOŚCIELNE 1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
GŁÓWNE PRAWDY WIARY 1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
DARY DUCHA ŚWIĘTEGO Mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża.
OWOCE DUCHA ŚWIĘTEGO Miłość, radość, pokój, cierpliwość, łaskawość, dobroć, uprzejmość, cichość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość..
WARUNKI SAKRAMENTU POKUTY 1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu
7 SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH Chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń, małżeńśtwo
6 GRZECHÓW PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU 1. grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego, 
2. rozpaczać albo wątpić w łaskę Boża, 
3. sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, 
4. nie życzyć lub zazdrościć bliźniemu łaski Bożej, 
5. mieć zatwardziałe serce na zbawienne natchnienia, 
6. umyślnie zaniedbywać pokutę aż do śmierci.
GRZECHY WOŁAJĄCE O POMSTĘDO NIEBA 1. Umyślne zabójstwo
2. Grzech sodomski
3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot
4. Zatrzymywanie zapłaty sługom i robotnikom
GRZECHY CUDZE 1. Radzić do grzechu.
2. Rozkazywać drugiemu grzeszyć.
3. Zezwalać na grzech drugiego.
4. Pobudzać do grzechu.
5. Pochwalać grzech drugiego.
6. Milczeć na grzech cudzy.
7. Nie karać grzechu.
8. Pomagać do grzechu.
9. Uniewinniać grzech cudzy.

 

W czasie rozmowy z księdzem należy zaliczyć z pamięci dialog z biskupem podczas sakramentu bierzmowania: /należy nauczyć się tekstu pogrubionego/


Ks. Biskup pyta: Droga młodzieży powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie w tym sakramencie?

Kandydaci: Pragniemy aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen.

Dialog podczas namaszczania:

Biskup mówi: N. (imię do Bierzmowania) przyjmij znamię daru Ducha Świętego

Kandydat: Amen

Biskup: Pokój z tobą

Kandydat: I z duchem twoim.

 

 

Pytania do egzaminu dopuszczającego do sakramentu bierzmowania- numery z Youcat:

1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 72, 74, 77, 79, 80, 81, 83, 89, 90, 91, 92, 96, 101, 102, 103, 104, 106, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 126, 128, 129, 132, 133, 137, 138, 139, 143, 146, 150, 151, 152, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 172, 173, 174, 177, 179, 186, 187, 194, 197, 199, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 219, 220, 224, 227, 228, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 243, 245, 257, 258, 260, 263, 272, 273, 277, 279, 280, 286, 287, 288, 291, 292, 295, 297, 298, 299, 307, 310, 311, 315, 316, 318, 319, 329, 337, 338, 341, 344, 368, 369, 370, 377, 379, 382, 383, 384, 389, 402, 407, 409, 412, 414, 425, 464, 466, 469, 473, 478, 479, 483, 484, 485, 487, 489, 490, 493, 494, 496, 497, 499, 501, 502, 503, 504, 524, 527.

Wyjazd ewangelizacyjny

Wyjazd ewangelizacyjny w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania w tym roku odbędzie się w dn. 21-22.04.2017. Miejscem wyjazdu będzie dom rekolekcyjny w Kaniach Helenowskich.

Wyjazd: 21.04.2017 pociągiem WKD ze stacji Malichy

Powrót: 22.04.2017 pociągiem WKD ze stacji Kanie Helenowskie

Należy zabrać ze sobą: śpiwór, Pismo Święte, legitymację szkolną, długopis, indeks, ćwiczenia "Minuty przed Bogiem", obuwie na zmianę, zgodę rodzica na wyjazd.

Koszt biletu: normalny 3,60; ulgowy 33% 2,40.

 

Przykład pisemnej zgody rodzica na wyjazd:

Piastów, 22.10.2015 r.

Ja, Anna Nowak, wyrażam zgodę na udział mojego syna Jana Nowaka w wyjeździe ewangelizacyjnym do domu rekolekcyjnego w Kaniach Helenowskich w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania, w terminie 12-13.05.2017 r., pod opieką ks. Tomasza Chruścika, wikariusza parafii MB Częstochowskiej w Piastowie.

czytelny podpis rodzica